Search
  • giladmargalit2

גלות וגאולה


"גלות כה ארוכה שכינה כה רחוקה" שרה ידידתי היקרה לה אור.

"גלות היא המצב בו אדם מרגיש שלא במקומו, שלא בהתמסרות, שלא במלאות, שלא בשלמות..."

אדם שלא מרגיש שלם עם עצמו, עם יחסיו, עם ביתו, עם קהילתו, עם עמו, עם חייו, עם מסע נשמתו.

זוהי גלות.

ומתוך שיחה עם הרב יעקב ורשבסקי:

ישנה קריאה. כמו הקריאה לשחרור של משה אל פרעה. כמו הקריאה לקרוע את ים סוף. קריאה לשינוי עמוק ורחב. "אור של חוסר סבלנות", אי – נחת מבורך. זוהי הקריאה לגאולה.

מה בין גלות לגאולה?

גל. מחזוריות. דפוס.

שתי אותיות: א'. ת'.

כשיש מעגליות, מחזוריות, רכות בחיים: א' ות' נושקות זו לזו והמעבר בין גלות לגאולה וחוזר חלילה זורם בטבעיות.

כשיש קוויות, לינאריות, נוקשות, דרך ישרה ללא פשרות: א' ות' רחוקות זו מזו כמרחק הגלות מהגאולה.

מה ניבחר?


32 views0 comments

Recent Posts

See All

ניתן להאזין להקלטת השיר בקישור מה אומר ומה אגיד לכם אנשים טובים ויקרים מילים כמו חול ובקרוב לא יהיה מה לאכול כמו זרעים וחול, נישטף ונימהל בשצף המידע עם הכל בין סמיילים ולייקים אשר דחקו את שפת הקול הגע

כשהכל סוער בחוץ זה זמן לחזור הביתה כשאין מה לחפש שם מעבר לים זה זמן לחזור הביתה טיפסנו גבוה חיפשנו רחוק עפנו לכל עבר במרחב ובזמן אבל עכשיו, זה זמן לחזור הביתה ראשית אל הלב שניסגר אבל תמיד יודע את האמת

17.3.2020 מסקנות ביניים והתבוננות בתופעות מגיחות, אמיתיות יותר ופחות... סיקור מהשוליים הפוריים עד ליפני רגע, היה ניראה שמשבר האקלים הגלובלי יכול באמת לזעזע את האנושות וליצור שינויים מרחיקי לכת בחיינו.